درياچه ایران تاریخ مردان تاریخی ایرانی

درياچه: ایران تاریخ مردان تاریخی ایرانی مردانه ایرانیان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی از آتنا اصلانی تا مریم میرزاخانی , سوگ مردانه جهت زنانگی در ایران

سوگ مردان ایران‌زمین جهت مریم میرزاخانی شاید اظهار ندامتی بر رفتارهای نهادینه شده است در درون آنها باشد.

از آتنا اصلانی تا مریم میرزاخانی , سوگ مردانه جهت زنانگی در ایران

سوگ مردانه جهت زنانگی در ایران؛ از آتنا اصلانی تا مریم میرزاخانی

عبارات مهم : ایران

سوگ مردان کشور عزیزمان ایران زمین جهت مریم میرزاخانی شاید اظهار ندامتی بر رفتارهای نهادینه شده است در درون آنها باشد.

طی روزهای گذشته 2 اتفاق جامعه کشور عزیزمان ایران را تکان داد و مردم را در یک صف و جایگاه هم صدا و هم نظر قرار داد که محور هر دو زن بود.

از آتنا اصلانی تا مریم میرزاخانی , سوگ مردانه جهت زنانگی در ایران

آتنا اصلانی، دختری با شاخصه های برجسته زنانه؛ از معصومیت کودکانه تا مقنعه زنانه.

آتنا فریاد خانمانه ای است که مردان جامعه قرن ها مظلومیت او را گواهی می دهند. همسویی و خروش عواطف مردان جامعه نه همسویی با مظلومیت آتنا که گواهی بر بزرگ بودن زن و کوچک بودن ساختگی آن در طول تاریخ هست. کوچک بودن زنی که بزرگ است ولی در فکر ما کوچک برساخت شده است است.

سوگ مردان ایران‌زمین جهت مریم میرزاخانی شاید اظهار ندامتی بر رفتارهای نهادینه شده است در درون آنها باشد.

زن محور برانگیختگی عاطفی و نقطه کانونی احساسات مردم مشرق زمین هست. دنیای مردانه شرقی ها با زنان هویت و معنی می یابد.

جامعه کشور عزیزمان ایران از دوران باستان همواره خانمانه بوده هست. محور اصالت خونی زنان بودند و ارتباط با زنان (ازدواج) نقطه انعطاف جامعه کاستی دوران ساسانی بوده است.

تشییع آتنا گواهی بر جایگاه و مقام خانمانه است که قرنها به تارج مردان رفته تا تنها مردانگی در ویترین جامعه جلوه نماید. مردانی که خود می دانند بدون زنان ویترین و جامعه ای وجود نخواهد داشت.

از آتنا اصلانی تا مریم میرزاخانی , سوگ مردانه جهت زنانگی در ایران

درد و اندوه خانمانه به تاریخ پیوسته است ولی در کشور عزیزمان ایران همچنان زنی زن است که بسوزد و بسازد. مرد خود را راضی نگه دارد و از روزنه مردان به دنیا بنگرد.

رنج و اندوه و گریه و اشک و غم همگی خانمانه اند و ساخت مردان از آن به دور است.

سوگ مردان ایران‌زمین جهت مریم میرزاخانی شاید اظهار ندامتی بر رفتارهای نهادینه شده است در درون آنها باشد.

این ظلم تاریخی اشک مردان در تشییع آتنا را در آورد.

مرگ شوک آور دیگر فوت ناگهانی مریم میرزاخانی بود.

از آتنا اصلانی تا مریم میرزاخانی , سوگ مردانه جهت زنانگی در ایران

دختر ایرانی خودساخته که مقام اول دنیا در یک رشته سخت مردانه داشت. مقامی که به خودی خود عطش ایرانیان به اول بودن در دنیا را ارضا می کرد. شاید پرداختن به فوت وی جهت ارضای توهم “ایران مالک مطلق کل تاریخ” باشد.

اما میرزاخانی تابوهای زنانگی را شکست و بر قله علم فریاد “زنان هم می توانند” را فریاد زد.

علم مرد و زن نمی شناسد برساخت ها باید عوض کردن کند تا استعدادها در جایگاه واقعی قرار گیرند؛ مریم نمونه این استعدادهای نهفته بود.

تصورات ذهنی ما مریم ها را زنده به قبرستان سرنوشت سپرده اند این تصورات باید عوض کردن کنند تا میرزاخانی ها جایگاه خود را دریابند.

سوگ مردان کشور عزیزمان ایران زمین جهت مریم میرزاخانی شاید اظهار ندامتی بر رفتارهای نهادینه شده است در درون آنها باشد.

واژه های کلیدی: ایران | تاریخ | مردان | تاریخی | ایرانی | مردانه | ایرانیان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs